ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
 
 
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนยุทธสาสตร์ ปีงบประมาณ 2557