ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
 
 
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนยุทธสาสตร์ ปี พ.ศ. 2553-2556