Home  :  บริการของเรา  :  เกี่ยวกับเรา  :  ติดต่อเรา  :  ภาพกิจกรรม  
 
ยินดีต้อนรับสู่.
ศูนย์ราชการใสสะอาด โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

นโยบายการริหารทรัพยากรบุคคลกรมสุขภาพจิต(ปี2562-2565)
02-07-2019
http://www.prasri.go.th/upic/ie.php/6d78740513c9f71c.pdfนโยบายการริหารทรัพยากรบุคคลกรมสุขภาพจิต(ปี2562-2565

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 แจ้งประกาศมาตรการและเจตจำนงของผู้บริหาร
21-05-2019
http://www.prasri.go.th/upic/ie.php/cb678d78dcc6161f.pdf

สำนักวิชาการสุขภาพจิต แจ้งช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นข้อร้องเรียน
03-05-2019
http://www.prasri.go.th/upic/ie.php/5ab10a0ee4e26cc5.pdfสำนักวิชาการสุขภาพจิต แจ้งช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นข้อร้องเรียนของผู้มารับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ศูนย์สุขภาพจิตที่1ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
14-03-2019
http://www.prasri.go.th/upic/ie.php/1f563b38e01789fc.pdf

ศูนย์สุขภาพจิตที่12ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
12-03-2019
http://www.prasri.go.th/upic/ie.php/99ec37efff641193.pdf      ศูนย์สุขภาพจิตที่12ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

รพ.จิตเวชพิษณุโลกประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
12-03-2019
http://www.prasri.go.th/upic/ie.php/d667acf385d38d28.pdf

รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์แจ้งเจตจำนงค์ในการบริหารของผู้อำนวยการฯ
12-03-2019
http://www.prasri.go.th/upic/ie.php/3a210f26ce481ae1.pdfรพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์แจ้งเจตจำนงค์ในการบริหารของผู้อำนวยการฯ

สนง.เลขานุการกรมสุขภาพจิตขอแจ้งระบบด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
25-02-2019
http://www.prasri.go.th/upic/ie.php/4adf66c53849724f.pdf

สนง.เลขานุการกรมแจ้งระบบจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
25-02-2019
http://www.prasri.go.th/upic/ie.php/54920fb349163103.pdf

แบบหนังสือขอลาออกจากการเป็นคณะกรรมการฯ เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
15-02-2019
http://www.prasri.go.th/upic/ie.php/79cf6d9e6430b3a1.pdf

 
  Copyright©2019 cleancenter