รายงานข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง/โครงการ


jQuery UI Accordion - Collapse content

รายงานข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง/โครงการ ปี 2560 - 2564

รายงานข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง/โครงการ ปี 2560 - 2564

ปกและสารบัญ

BFC Prasri Part 1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและเหตุผล
BFC Prasri Part 2 แผนยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์
BFC Prasri Part 3 แผนปฏิบัติการและแผนของบประมาณปี 2560
- แผนของบประมาณปี พ.ศ. 2560
- แผนของบประมาณปี พ.ศ. 2560 วิจัย


BFC Prasri Part 4 ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 Excellence service
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 Excellence R&D
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 Excellence Training
- Training ยุทธ์ 1
- Training ยุทธ์ 2
- Training ยุทธ์ 3
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 Excellence MHI management
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 6 Good Regulator
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 7 Good Governance Management
- KM
- HR
- การเงิน
- พัสดุ

รายงานข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง/โครงการ ปี 2557 - 2559

รายงานข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง/โครงการ ปี 2557 - 2559

BFC Prasri part 1 ปี 2557 - 2559

BFC Prasri part 2

BFC Prasri part 3

BFC Prasri part 4

Excellent center MDD2557วันที่เสนอข่าว  05-10-2016