Gap Analysis Competency


Gap Analysis Competency  

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 Good Service

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 R&D center

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 Excellence  Training Center

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 Excellence MHI management

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 Good Regulator

 

 

Update 


วันที่เสนอข่าว  25-01-2016