Gap Analysis Process


Gap Analysis Process 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 Good Service

 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 R&D center

 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 Excellence  Training Center

 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 Excellence MHI management

 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 Good Regulator

 

Update 


วันที่เสนอข่าว  25-01-2016