ภาพรวมการวิเคราะห์กระบวนงาน


jQuery UI Accordion - Collapse content

ภาพรวมการวิเคราะห์กระบวนงาน ปี 2560 - 2564

ภาพรวมการวิเคราะห์กระบวนงาน ปี 2560 - 2564

 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 Excellent service ปี 2560 - 2564

                - Excellence service IPD
                - Excellence service OPD

 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 Excellence R&D center

 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 Excellence Training Center

 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 Excellence MHI management

 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 6 Good Regulator

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล และมีธรรมาภิบาล

ภาพรวมการวิเคราะห์กระบวนงาน ปี 2557 - 2559

ภาพรวมการวิเคราะห์กระบวนงาน ปี 2557 - 2559

 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 Excellent service ปี 2557 - 2559

                - Excellence service IPD
                - Excellence service opd
                - Supra ipd
                - Supra OPD

 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 R&D center

 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 Excellence Training Center BFC

 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 Excellence MHI management

 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 Good Regulator


วันที่เสนอข่าว  05-10-2016