1. จิตแพทย์

จิตแพทย์

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนจิตแพทย์ในสถานบริการสาธารณสุข ในเขตสุขภาพที่ 10


ลำดับ

ชื่อโรงพยาบาล

จำนวน (คน)

1

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

                  9

2

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

                  2

3

โรงพยาบาลศรีสะเกษ

                  2

                           รวม

                 13

  ตารางที่ 2 แสดงจำนวนแพทย์ที่กำลังศึกษา จิตแพทย์ ปี 2557 - 2560


ลำดับ

ชื่อโรงพยาบาล

จำนวน (คน)

1

โรงพยาบาลมุกดาหาร

                  1

2

โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

                  1

                           รวม

                  2

2. แพทย์ที่จบวุฒิบัตรสาขาเวชป้องกันแขนงจิตเวช

แพทย์ที่จบวุฒิบัตรสาขาเวชป้องกันแขนงจิตเวช                
ตารางที่ 3 แสดงจำนวนแพทย์ที่จบวุฒิบัตรสาขาเวชป้องกันแขนงจิตเวช ในเขตสุขภาพที่ 10

ลำดับ

ชื่อโรงพยาบาล

จำนวน (คน)

จ.อุบลราชธานี

1

โรงพยาบาลเขมราฐ

1

2

โรงพยาบาลเขื่องใน

3

3

โรงพยาบาลดอนมดแดง

1

4

โรงพยาบาลนาตาล

1

5.

โรงพยาบาลโขงเจียม

1

6.

โรงพยาบาลสำโรง

1

7.

โรงพยาบาล 50 พรรษาฯ

1

8

โรงพยาบาลม่วงสามสิบ

1

9

โรงพยาบาลน้ำยืน

1

10

โรงพยาบาลเหล่าเสือโก๊ก

1

11

โรงพยาบาลวารินชำราบ

1

12

โรงพยาบาลตระการพืชผล

1

13

โรงพยาบาลน้ำขุ่น

1

 

โรงพยาบาลสำโรง

1

               รวม

16

จ.อำนาจเจริญ

1

โรงพยาบาลปทุมราชวงษา

1

2

โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

1

3

โรงพยาบาลหัวตะพาน

1

4

โรงพยาบาลลืออำนาจ (ผอ.คนเดียวกับรพ.ปทุมราชงษา)

1

5

โรงพยาบาลพนา

1

                 รวม

4

จ.ยโสธร

ลำดับ

ชื่อโรงพยาบาล

จำนวน (คน)

1

โรงพยาบาลกุดชุม

1

2

โรงพยาบาลมหาชนะชัย

1

3

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร (รองนพ.)

1

4

โรงพยาบาลไทยเจริญ

1

               รวม    

4

จ.ศรีสะเกษ

1

โรงพยาบาลเบญจลักษ์

1

2

โรงพยาบาลราษีไศล

1

3

โรงพยาบาลกันทรลักษ์

2

4

โรงพยาบาลศรีรัตนะ

1

5

โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย

2

6

โรงพยาบาลยางชุมน้อย

1

7

โรงพยาบาลกันทรารมย์

1

8

โรงพยาบาลปรางกู่ค์

1

9

โรงพยาบาลห้วยทับทัน

1

10

โรงพยาบาลภูสิงห์

1

11

โรงพยาบาลบึงบูรพ์

1

12

โรงพยาบาลขุขันธ์

1

              รวม

14

จ.มุกดาหาร

1

โรงพยาบาลมุกดาหาร

1

2

โรงพยาบาลดอนตาล

1

3

โรงพยาบาลคำชะอี

1

             รวม

3

                                รวมทั้งสิ้น

42

 

3.จิตแพทย์เด็ก

1.3  จิตแพทย์เด็ก
ตารางที่ 5 แสดงจำนวนจิตแพทย์เด็ก    ในเขตสุขภาพที่ 10

ลำดับ

ชื่อโรงพยาบาล

จำนวน (คน)

1

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

2

2

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

1

                         รวม

3

 

 

4.กุมารแพทย์

 1.4 กุมารแพทย์
ตารางที่ 6 แสดงจำนวนกุมารแพทย์    ในเขตสุขภาพที่ 10

 ตารางที่ 2 แสดงจำนวนแพทย์ที่กำลังศึกษา จิตแพทย์ ปี 2557 - 2560

ลำดับ

ชื่อโรงพยาบาล

จำนวน (คน)

1

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

17

2

โรงพยาบาลวารินชำราบ

1

3

โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร

1

4

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

1

5

โรงพยาบาลเขื่องใน

1

6

โรงพยาบาลยโสธร

6

7

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา

1

8

โรงพยาบาลศรีสะเกษ

7

9

โรงพยาบาลราษีไศล

1

10

โรงพยาบาลกันทรลักษ์

1

11

โรงพยาบาลขุนหาญ

1

12

โรงพยาบาลขุขันธ์

1

13

โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย

3

14

โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

3

15

โรงพยาบาลมุกดาหาร

6

                                    รวม

51

5.พยาบาลจิตเวชทั่วไป

1.5  พยาบาลจิตเวชทั่วไป
จังหวัดอุบลราชธานี
ตารางที่ 7 แสดงจำนวนพยาบาลจิตเวชทั่วไปในจังหวัดอุบลราชธานี แยกรายโรงพยาบาล

ลำดับที่

หน่วยงาน
(ชื่อรพ.)

ระดับสถานบริการ

ข้อมูลบุคลากรที่หลักสูตร
(คน)

ข้อมูลบุคลากร
ใน รพ.สต.(คน)

ป.โท

PG

ป.โท

PG

1

รพ.สรรพสิทธิประสงค์

A

2

7
(ปฏิบัติงานจริง= 2 กำลังเรียนปี 59 =1)

2

รพ.50 พรรษามหา
วชิราลงกรณ์

S

2

3

1

3

รพ.วารินชำราบ

M1

1

3

7

4

รพร.เดชอุดม

M1

0

2

 -

3

5

รพ.ตระการพืชผล

M2

0

2

 -

6

รพ.พิบูลมังสาหาร

M2

0

2

 -

1

7

รพ.ศรีเมืองใหม่

F2

0

2

 -

8

รพ.เขมราฐ

F2

0

2

 -

2

9

รพ.กุดข้าวปุ้น

F2

0

2

 -

10

รพ.โพธิ์ไทร

F2

0

2

 -

 -

11

รพ.โขงเจียม

F2

0

2

1

12

รพ.สิรินธร

F2

0

2

 -

1

13

รพ.สำโรง

F2

0

3

 -

1

14

รพ.นาจะหลวย

F2

0

2

2
(กำลังเรียนปี 59= 1)

15

รพ.น้ำยืน

F2

1

1

 -

 2
(กำลังเรียนปี 59= 2)

16

รพ.ทุ่งศรีอุดม

F2

0

3
(กำลังเรียนปี 59 =1)

 -

1

17

รพ.เขื่องใน

F2

1

1

 -

4
(กำลังเรียนปี 59= 1)

18

รพ.ตาลสุม

F2

0

3

 -

กำลังเรียนปี 59 = 1

19

รพ.ดอนมดแดง

F2

0

1

 -

1

20

รพ.ม่วงสามสิบ

F2

0

2

21

รพ.บุญฑริก

F2

1

3

 

 

22

รพ.นาตาล

F3

0

1

 

2
(กำลังเรียนปี 59= 1)

    23

รพ.สว่างวีระวงศ์

F3

0

1

 -

 1

24

รพ. นาเยีย

F3

0

4
(กำลังเรียนปี 59 =1)

-

-

25

รพ.น้ำขุ่น

F3

1

1

-

-

26

รพ.เหล่าเสือโก๊ก

F3

1

-

-

กำลังเรียนปี 59 = 1

 

รวม  ( แห่ง / คน)

26/10

26/57 

312/1

312/31

แห่ง /คน

แห่ง /คน

แห่ง /คน

แห่ง /คน

จังหวัดศรีสะเกษ
ตารางที่ 8 แสดงจำนวนพยาบาลจิตเวชทั่วไปในจังหวัดศรีสะเกษ  แยกรายโรงพยาบาล

ลำดับที่

หน่วยงาน
(ชื่อรพ.)

ระดับสถานบริการ

ข้อมูลบุคลากรที่หลักสูตร (คน)

ข้อมูลบุคลากรใน รพ.สต.(คน)

ป.โท

PG

ป.โท

PG

1

รพ.ศรีสะเกษ

S

1

2

-

 1

2

รพ.กันทรลักษ์

M2

0

2

 -

1

3

รพ.ขุขันธ์

M2

1

2

-

4

รพ.อุทุมพรพิสัย

M2

0

2

1

5

รพ.ขุนหาญ

F1

0

2

 -

1

6

รพ.ราษีไศล

F1

0

2

 -

-

7

รพ.กันทรารมย์

F1

0

3

 -

-

8

รพ.ศรีรัตนะ

F2

0

3

 -

1

9

รพ.โนนคูน

F2

0

2

 -

-

10

รพ.ปรางค์กู่

F2

0

2

 -

-

11

รพ.ภูสิงห์

F2

0

2

 -

-

12

รพ.ยางชุมน้อย

F2

0

2

 -

-

13

รพ.เบญจลักษณ์ฯ

F2

0

1

 -

-

14

รพ.ไพรบึง

F2

0

1

 -

-

15

รพ.วังหิน

F2

0

1

 -

-

16

รพ.น้ำเกลี้ยง

F2

0

1

 -

-

17

รพ.เมืองจันทร์

F2

0

2

 -

 -

18

รพ.บึงบูรพ์

F2

0

1

 -

19

รพ.ห้วยทับทัน

F2

0

1

 -

 -

20

รพ.พยุห์

F3 

 -

 1

    21

รพ.ศิลาลาด

F3

0

0

 -

1

22

รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ

F3 

 0

1

 -

1

รวม  ( แห่ง / คน)

22/3

22/35

254/0

254/8

แห่ง /คน

แห่ง /คน

แห่ง /คน

แห่ง /คน

 

 

 

 

 

จังหวัดยโสธร
ตารางที่ 9 แสดงจำนวนพยาบาลจิตเวชทั่วไปในจังหวัดยโสธร  แยกรายโรงพยาบาล

ลำ
ดับที่

หน่วยงาน
(ชื่อรพ.)

ระดับสถานบริการ

ข้อมูลบุคลากรที่หลักสูตร
ในรพ.(คน)

ข้อมูลบุคลากรใน รพ.สต.               (คน)

ป.โท

PG

ป.โท

PG

1

รพ.ยโสธร

S

1

4

2

2

2

รพร.เลิงนกทา

M2

0

3

-

3

3

รพ.กุดชุม

F2

0

2

1

1

4

รพ.ทรายมูล

F2

0

1

-

-

5

รพ.คำเขื่อนแก้ว

F2

2

1

-

1

6

รพ.ป่าติ้ว

F2

0

1

-

-

7

รพ.มหาชนะชัย

F2

0

2

-

-

8

รพ.ค้อวัง

F2

0

2

-

-

9

รพ.ไทยเจริญ

F3

0

2

-

-

10

สสจ.

 

0

2

 

 

 

รวม  ( แห่ง / คน)

9/3

9/20

112/3

112/7

แห่ง /คน

แห่ง /คน

แห่ง /คน

แห่ง

จังหวัดอำนาจเจริญ
ตารางที่ 10 แสดงจำนวนพยาบาลจิตเวชทั่วไปในจังหวัดอำนาจเจริญ  แยกรายโรงพยาบาล

ลำดับที่

หน่วยงาน
(ชื่อรพ.)

ระดับสถานบริการ

ข้อมูลบุคลากรที่หลักสูตร
(คน)

ข้อมูลบุคลากรใน รพ.สต. (คน)

ป.โท

PG

ป.โท

PG

1

รพ.อำนาจเจริญ

S

1

4

1

2 (โนนดู่),(ไก่คำ)

2

รพ.พนา

F2

0

2

-

1 (ถ่อน)

3

รพ.ชานุมาน

F2

0

2

-

1(สสอ.)

4

รพ.ปทุมราชวงศา

F2

0

1

-

3 (แสนสุข,นาผาง,โนนงาม)

5

รพ.เสนางคนิคม

F2

1

0

-

2

6

รพ.หัวตะพาน

F2

0

2

-

          1 (คำพระ)

7

รพ.ลืออำนาจ

F2

0

2

1
(โคกกลาง)

1

8

สสจ.

 

 

1

 

 

รวม  ( แห่ง / คน)

7/2

7/14

77/2

77/11

แห่ง /คน

แห่ง /คน

แห่ง /คน

แห่ง /คน

จังหวัดมุกดาหาร
ตารางที่ 11 แสดงจำนวนพยาบาลจิตเวชทั่วไปในจังหวัดมุกดาหาร  แยกรายโรงพยาบาล

ลำดับที่

หน่วยงาน
(ชื่อรพ.)

ระดับสถานบริการ

ข้อมูลบุคลากรที่หลักสูตร (คน)

ข้อมูลบุคลากรใน รพ.สต. (คน)

ป.โท

PG

ป.โท

PG

1

รพ.มุกดาหาร

S

2

2

-

-

2

รพ.นิคมคำสร้อย

F2

0

1

-

-

3

รพ.ดอนตาล

F2

1

0

-

-

4

รพ.ดงหลวง

F2

1

1

-

-

5

รพ.คำชะอี

F2

1

2

-

-

6

รพ.หว้านใหญ่

F2

0

1

-

-

7

รพ.หนองสูง

F2

1

0

-

-

 

รวม  ( แห่ง / คน)

7/6

7/7

78/0

แห่ง /คน

แห่ง /คน

แห่ง /คน

สรุปภาพรวมจำนวนพยาบาลจิตเวชทั่วไป/พยาบาลจิตเวช
ตารางที่ 12  แสดงภาพรวมจำนวนพยาบาลจิตเวชทั่วไป/พยาบาลจิตเวช

ลำดับที่

หน่วยงาน
(ชื่อรพ.)

ข้อมูลบุคลากรที่หลักสูตร (คน)

ข้อมูลบุคลากรใน รพ.สต. (คน)

ป.โท

PG

ป.โท

PG

1

อุบลราชธานี

10

57

1

31

2

ศรีสะเกษ

3

35

0

8

3

ยโสธร

3

20

3

7

4

อำนาจเจริญ

2

14

2

11

5

มุกดาหาร

6

7

0

0

           รวม

25

131

6

57

รพ.พระศรีมหาโพธิ์
ตารางที่ 13 แสดงจำนวนพยาบาลจิตเวชทั่วไป/พยาบาลจิตเวช ในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

หลักสูตร

จำนวน (คน)

พยาบาลหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสุขภาพจิตและจิตเวช

129

พยาบาลพยาบาลหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

   4

พยาบาลจบปริญญาโท สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

36

    รวม

      169

หมายเหตุ : พยาบาลทั้งหมด 195 คน ( ยังไม่ได้ผ่านทั้ง 3 หลักสูตร   27  คน )

6.พยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

1.6 พยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
ตารางที่ 14 แสดงจำนวนพยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพที่ 10 แยกรายโรงพยาบาล

ลำดับที่

หน่วยงาน
(ชื่อรพ.)

ระดับสถานบริการ

ข้อมูลบุคลากรที่พัฒนาตามหลักสูตรในรพ. (คน)

ข้อมูลบุคลากรที่พัฒนาตามหลักสูตรใน รพ.สต.(คน)

PG

PG

1

สรรพสิทธิประสงค์

A

2

-

2

ศรีสะเกษ

S

1

-

3

กันทรารมย์

F1

1

-

4

อุทุมพรพิสัย

M2

1

-

5

ภูสิงห์

F2

1

-

6

ค้อวัง

F2

1

-

7

นิคมคำสร้อย

F2

-

1

8

ดอนตาล

F2

1

-

9

ลืออำนาจ

F2

1

-

10

เลิงนกทา

M2

1

-

11.

เดชอุดม

M1

1

-

12

ขุขันธ์

M2

1

-

13

ยโสธร

S

1

-

14

อำนาจเจริญ

S

1

-

15

มุกดาหาร

S

1

-

16

ตระการพืชผล

M2

        1 (ป.โท)

-

17

หัวตะพาน

F2

1

-

18

ขุนหาญ

F1

-

1

19

ศรีรัตนะ

F2

1

-

20

พิบูลมังสาหาร

M2

1

-

21

วารินชำราบ

M1

1

-

22

บุณฑริก

F2

1

 

23

กุดชุม

F2

1

 

24

หนองสูง

F2

1

 

25

สิรินธร

F2

1

 

26

คำชะอี

F2

1

 

27

ดงหลวง

F2

1

 

28

พระศรีมหาโพธิ์

 

4

-

รวม

30

2

 

7.นักจิตวิทยา

1.7 จำนวนนักจิตวิทยา
ตารางที่ 15 แสดงจำนวนนักจิตวิทยา ในเขตสุขภาพที่ 10 แยกรายโรงพยาบาล

ลำดับ

สถานบริการ

 จำนวน

1

รพ.เสนางคนิคม  จ.อำนาจเจริญ           (นักจิตวิทยาคลินิก)

1

2

รพ.ศรีสะเกษ     จ.ศรีสะเกษ                (นักจิตวิทยาคลินิก)

1

3

รพ.ศรีรัตนะ     จ.ศรีสะเกษ                 (นักจิตวิทยาคลินิก)

1

4

สสจ.อุบลราชธานี       จ.อุบลราชธานี     (นักจิตวิทยาทางสังคม)

1

5

รพ.สรรพสิทธิประสงค์  จ.อุบลราชธานี     (นักจิตวิทยาคลินิก)

2

6

รพ.วารินชำราบ          จ.อุบลราชธานี     (นักจิตวิทยาคลินิก)

1

7

รพ. 50 พรรษา           จ.อุบลราชธานี      (นักจิตวิทยาคลินิก)

1

8

รพ.มุกดาหาร            จ.มุกาดาหาร        (นักจิตวิทยาคลินิก)

1

9

รพ.ลืออำนาจ           จ.อำนาจเจริญ       (นักจิตวิทยาคลินิก)

1

10

รพ.พยุห์                  จ.ศรีสะเกษ           (นักจิตวิทยาคลินิก)

1

11

รพ.อุทุมพรพิสัย         จ.ศรีสะเกษ         (นักจิตวิทยาคลินิก)

1

12

รพ.ห้วยทับทัน          จ.ศรีสะเกษ         (นักจิตวิทยาคลินิก)

1

13

รพ.พระศรีมหาโพธิ์(นักจิตวิทยาคลินิก)

9

14

รพ.ขุขันธ์(นักจิตวิทยาคลินิก)

1

                              รวม

23

 

8.นักกิจกรรมบำบัดและนักอรรถบำบัด

1.8 จำนวนนักกิจกรรมบำบัดและนักอรรถบำบัด
ตารางที่ 16 แสดงจำนวนนักกิจกรรมบำบัดและนักอรรถบำบัด ในเขตสุขภาพที่ 10 แยกรายโรงพยาบาล

สถานบริการ

นักกิจกรรมบำบัด

นักอรรถบำบัด

รพ.พระศรีมหาโพธิ์

1

-

รพ.สรรพสิทธิประสงค์

3

2

รวม

4

2

 

9.นักสังคมสงเคราะห์

1.9 นักสังคมสงเคราะห์
ตารางที่ 17 แสดงจำนวนนักสังคมสงเคราะห์ ในเขตสุขภาพที่ 10 แยกรายโรงพยาบาล

ลำดับ

สถานบริการ

 จำนวน

1

รพ.พระศรีมหาโพธิ์     จ. อุบลราชธานี  

8

2

รพ.มุกดาหาร           จ. มุกดาหาร

2

3

รพ.สรรพสิทธิประสงค์  จ.อุบลราชธานี

4

4

รพ.ศรีสะเกษ            จ.ศรีสะเกษ

2

5

รพ.วารินชำราบ         จ. อุบลราชธานี

1

6

รพ.อำนาจเจริญ         จ.อำนาจเจริญ

2

7

รพ.ยโสธร                 จ.ยโสธร

1

                                        รวม

20

 

10.พยาบาลเฉพาะทางยาเสพติด

1.10 พยาบาลเฉพาะทางยาเสพติด
ตารางที่ 18 แสดงจำนวนนักสังคมสงเคราะห์ ในเขตสุขภาพที่ 10 แยกรายโรงพยาบาล

ลำดับ

สถานบริการ

 จำนวน

1

รพ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี

1

2

รพ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

1

3

รพ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

1

4

รพ.ทุ่งศรีอุดม จ. อุบลราชธานี

1

5

รพ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

1

6

รพ.พนา  จ.อำนาจเจริญ

1

7

รพ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ

1

8

ศอ.ปส.จ.จ.อำนาจเจริญ

1

9

รพ.หัวตะพาน  จ.อำนาจเจริญ

1

10

รพ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี

1

11

รพ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

1

12

รพ.นาตาล จ.อุบลราชธานี

1

13

รพ.ม่วงสามสิบ  จ.อุบลราชธานี

1

14

รพ.ยโสธร จ.ยโสธร

1

15

รพ.คำเขื่อนแก้ว  จ.ยโสธร

1

16

รพ.มหาชนะชัย  จ.ยโสธร

1

17

รพ.ค้อวัง  จ.ยโสธร

1

18

รพร.เลิงนกทา  จ.ยโสธร

1

19

รพ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร

1

20

รพ.ทรายมูล จ.ยโสธร

1

21

รพ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

1

22

รพ.กุดชุม จ.ยโสธร

1

23

สสจ.ยโสธร

1

24

รพ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ

1

25

รพ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ

1

26

รพ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ

1

                                        รวม

26

 

11.จำนวนประชากร, จิตแพทย์ นักจิตวิทยาคลินิก นักสังคมสงเคราะห์ พยาบาล ป.โท (จิตเวช) พยาบาลเฉพาะทางจิตเวชและสุขภาพจิต (PG)

1.11   จำนวนประชากร, จิตแพทย์ นักจิตวิทยาคลินิก นักสังคมสงเคราะห์ พยาบาล ป.โท (จิตเวช)
        พยาบาลเฉพาะทางจิตเวชและสุขภาพจิต (PG)  และจำนวนเตียงจิตเวช แยกรายจังหวัด
ตารางที่ 19  แสดงจำนวนประชากร, จิตแพทย์ นักจิตวิทยาคลินิก นักสังคมสงเคราะห์ พยาบาล ป.โท
                 (จิตเวช) พยาบาลเฉพาะทางจิตเวชและสุขภาพจิต (PG) จำนวนพยาบาลเฉพาะทางยาเสพติด (PG)
                 และจำนวนเตียงจิตเวช ในเขตสุขภาพที่ 10 แยกรายจังหวัด

 

จังหวัด

จำนวนประชากรกลางปี 2559
(คน)

จำนวนจิต
แพทย์
(คน/
อัตราต่อ
ประชากรแสนคน)

จำนวนจิต
แพทย์
เด็กและวัยรุ่น
(คน/
อัตราต่อ
ประชา
กรแสนคน)

จำนวน
นักจิต
วิทยาคลินิก
(คน/
อัตราต่อประชากรแสนคน)

จำนวนนักสังคมสงเคราะห์
(คน/
อัตราต่อประชากรแสนคน)

จำนวน
ป.โท
จิตเวชและจำนวน
พยาบาลเฉพาะทาง
จิตเวช (PG)
(คน/
อัตราต่อประชา
กรแสนคน)

จำนวน PG
เด็กและวัยรุ่น
(คน/
อัตราต่อประ
ชากรแสนคน)

จำนวน
พยา
บาลเฉพาะทาง
ยาเสพติด (PG)
(คน/
อัตราต่อประชากรแสนคน)

จำ
นวน
นักกิจ
กรรมบำ
บัด

จำ
นวน
นักอรรถบำ
บัด

จำ
นวนเตียง
จิตเวช

  1. อุบลราชธานี

1,857,429

2
(0.11)

1
(0.05)

2
(0.27)

4
(0.22)

/
(5.06)

12
(0.32)

8
(0.43)

4
(0.16)

2
(0.11)

0

  1. ศรีสะเกษ
  2.  

1,486,798

2
(0.14)

0

6
(0.41)

2
(0.14)

3/46
(3.34)

7
(0.48)

3
(0.21)

0

0

0

  1. ยโสธร
  2.  

540,182

0

0

0

1
(0.19)

6/28
(6.29)

4
(0.74)

10
(1.85)

0

0

0

  1. อำนาจเจริญ

376,382

0

0

2
(0.53)

2
(0.53)

6/25
(8.26)

3
(0.80)

5
(1.33)

0

0

0

  1. มุกดาหาร
  2.  

340,604

0

0

1
(0.29)

2
(0.59)

6/7
(3.82)

6
(1.76)

0

0

0

16

  1. รพ.พศ.

340,604

9

2

9

9

36/129

4

0

1

0

550

รวมเขตสุขภาพที่ 10

4,601,395

13
(0.28)

3
(0.07)

23
(0.50)

20
(0.44)

67/319
(8.43)

30
(0.66)

16
(0.35)

4
(0.09)

2
(0.04)

566

หมายเหตุ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เขตสุขภาพที่ 10  ณ กรกฎาคม 2559