ภารกิจหลัก

ภารกิจของศูนย์พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพจิต ปี 2560

ภารกิจหลัก   มี 5 ภารกิจ ได้แก่
1. พัฒนามาตรฐานบริการสุขภาพจิตสำหรับเครือข่ายสุขภาพจิต ในเขตสุขภาพที่ 10
2. สนับสนุนการนิเทศเครือข่ายบริการสุขภาพจิตให้สามารถบริการตามมาตรฐาน
3. กำกับ ติดตาม ทวนสอบและประเมินผลการบริการสุขภาพจิตของเครือข่าย รวมทั้งตัวชี้วัดด้านสุขภาพจิต
4. สนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่าย ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในเขตสุขภาพที่ 10 (service plan)
5. สนับสนุนการดำเนินงาน กรณีวิกฤตสุขภาพจิต

 

ภารกิจรอง 
1. สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและการจัดการความรู้ของโรงพยาบาล
2. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ทำงานสุขภาพจิตทั้งในและนอกเครือข่ายสาธารณสุข
4. สนับสนุนการส่งเสริมป้องกัน บำบัดรักษา ฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวช ในเขตสุขภาพที่ 10

 

ภารกิจสนับสนุน
1. บริหารจัดการพัสดุภายในหน่วยงาน
2. บริหารจัดการธุรการในหน่วยงาน
3. บริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน

 

เอกสารวิชาการ

ศูนย์พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพจิต ปี 2560

31-03-2017 »  sdfsdfsdfsd ( 14:16:26)
02-03-2016 »  ทดสอบ ( 14:37:24)
02-03-2016 »  ทดสอบดาวน์โหลด ( 11:46:00)

อ่านข่าวทั้งหมด

 

 

 

โครงสร้างองค์กร

บุคลากรศูนย์พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพจิต

member-1

นางสาวธีราภา ธานี
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพจิต รับผิดชอบจังหวัดยโสธร

นางลัดดาวัณย์   คุณวุฒิ
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รองหัวหน้าศูนย์พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพจิต
รับผิดชอบจังหวัดศรีสะเกษ

member-2
member-3

นางณัฐิยา   ชมภูบุตร
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รับผิดชอบจังหวัดมุกดาหาร

นางพัสนี   สิทธิคุณ
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รับผิดชอบจังหวัดอุบลราชธานี

member-4
member-5

นางสุภัทรา   ก้อนคำดี
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รับผิดชอบจังหวัดอำนาจเจริญ

นางสาวพัชนี    พิมพบุตร
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รับผิดชอบจังหวัดอุบลราชธานี

member-5
member-1

นางน้ำผึ้ง   คุ้มครอง
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รับผิดชอบจังหวัดศรีสะเกษ

นางสาวสุพัตรา   เสมอภาค
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

member-2
member-3

นางสาวนิจจารีย์   ประเสริฐศรี
ตำแหน่งพนักงานธุรการ

ติดต่อเรา

contact information

  • ศูนย์พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพจิต ที่ 10 
    โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
  • จันทร์ - ศุกร์ : 8:30 - 16:30
  • ที่อยู่ : 212 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ. เมือง จ. อุบลราชธานี 34000